ƢƢ ߾ӻ www.jpaint.org ƢƢ

α  ȸ  ֽű  ó  

±Ý°­°í·Á
     1.ÀÚµ¿Â÷¿ëOEM¿ëµµ·á 
     3.ºÐü 
     4.°ø¾÷¿ë 
     5.PCM¿ë 
     6.¼±¹Ú¿ë 
     7.°ÇÃà¿ë 
     8.DIY 
     2.Ç÷£Æ®¿ë 

 
°ø ¾÷ ¿ë>>U.V°æÈ­¿ë>>Á¾À̵µÀå¿ë
ÀϹݰø¾÷¿ë Çöô½ºÆ½¿ë ±â´É¼º/¹«´Ì¿ë U.V °æÈ­¿ë ÀüÂø¿ë
 
  ¢º Á¾À̵µÀå¿ë       ¢º Çöó½ºÆ½¿ë       ¢º ¸ñ°ø¿ë
  
¢Â  Á¾ÀÌ¿¡ µµÀåÇÏ¿© °í±¤Åà ¹× Àμ⳻¿ëÀ» º¸È£ÇÏ´Â ¿ëµµ·Î »ç¿ëµÇ¸ç ¿¡Æø½Ã ¼öÁö¸¦ ÁÖ¼ººÐÀ¸·Î
        ÇÑ 1¾×Çü µµ·á
¢Â  Àû¿ëºÎÀ§
        1. Æ÷ÀåÁö
        2. åǥÁö
 

Á¦Ç°
¹øÈ£

Á¦Ç°¸í

ºñ Áß
(kg/l)

°ÇÁ¶½Ã°£

°ÇÁ¶
µµ¸·
µÎ²²
(¥ì)

µµÆ÷¸éÀû
(ÀÌ·ÐÄ¡)
m/l

Ư ¼º

¿ëµµ

Èñ¼®Á¦

ºñ°í

ÁöÃË
°ÇÁ¶

°æÈ­
°ÇÁ¶

ER885-1

·¡µå¶ô

1.1¡­1.2

100¡­150
mj/m2ÀÌ»ó

10

98.0

°í±¤ÅÃ,
³»±ÜÈû¼º
¼Ó°æÈ­Çü

Á¾ÀÌ¿ë À¯±¤
(°íÁ¡µµ)

¹«¿ëÁ¦Çü

Á¾ÀÌ¿ë

EV4995

·¹µå¶ô

0.9¡­1.0

100¡­150
mj/m2ÀÌ»ó

10

80.0

°í±¤ÅÃ
¼Ó°æÈ­Çü
ÀÛ¾÷¼º

Á¾ÀÌ¿ë À¯±¤
(ÀúÁ¡µµ)

¹«¿ëÁ¦Çü

Á¾ÀÌ¿ë


   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    

jpaint.org