ƢƢ ߾ӻ www.jpaint.org ƢƢ

α  ȸ  ֽű  ó  

±Ý°­°í·Á
     1.ÀÚµ¿Â÷¿ëOEM¿ëµµ·á 
     3.ºÐü 
     4.°ø¾÷¿ë 
     5.PCM¿ë 
     6.¼±¹Ú¿ë 
     7.°ÇÃà¿ë 
     8.DIY 
     2.Ç÷£Æ®¿ë 

 
 
¢Â °³¿ä
        ¿ëÁ¦ ÈÖ¹ßÇü µµ·á·Î Nitro Cellulose¿Í ºÒ°Ç¼ºÀ¯ º¯¼º¾ËÅ°µå¼öÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç µµ·á ¼ººÐÁß
        ¿ëÁ¦°¡ ÈÖ¹ßµÇ¸é °ÇÁ¶ µµ¸·À» Çü¼ºÇÏ°í ¹Ý´ë·Î °¡¿ë¼º ¿ëÁ¦·Î ³ìÀÌ¸é ¿ø»óÅ·Πȯ¿øµÇ´Â °¡¿ªÀû
        Ư¼ºÀ» °¡Áø µµ·áÀÔ´Ï´Ù

¢Â Ư¼º
         1) ¼Ó°ÇÇüÀ¸·Î ´Ü½Ã°£¿¡ °ÇÁ¶ µµ¸·À» Çü¼ºÇÕ´Ï´Ù.
         2) µµ·áÀÇ º¸°ü »óÅ¿¡¼­ ÇǸ·ÀÌ Çü¼ºµÇÁö ¾ÊÀ¸¹Ç·Î Àå±â°£ º¸°üÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
         3) ±¤ÅÃÀÌ ³ô´Ù. ¸ñÀç, öÀç µî ¹ü¿ëÀ¸·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç °ÅÀÇ ¸ðµç Á¦Ç°ÀÇ º¸¼ö¿ëÀ¸·Î
             »ç¿ë °¡´É ÇÕ´Ï´Ù.
         4) Ȳº¯¼ºÀÌ ÀÖÀ¸¹Ç·Î Àå±â ¿Ü°ü À¯Áö¿ëÀ¸·Î´Â ºÎÀûÇÕ ÇÕ´Ï´Ù.  

¢Â Á¦Ç°Á¾·ù
 


¹øÈ£

Á¦Ç°¸í

ºñÁß
(§¸/¥é)

°ÇÁ¶½Ã°£
(½Ã°£)

̵̧
µµ¸·
µÎ²²
(u)

µµÆ÷¸éÀû
(ÀÌ·ÐÄ¡)
§³/¥é

Ư ¼º

¿ë µµ

Èñ ¼® Á¦

ÁöÃË
°ÇÁ¶

°æÈ­
°ÇÁ¶

CL440

ÄÚ¿À¶ô

0.90¡­
1.20

10ºÐ

1

25

9.2¡­12.0

ºÎÂø¼º,¼Ó°Ç,
³»¼ö¼º

öÀç»óµµ¿ë

035

CL460

¿¡¾î¶ô

¾à0.93

10ºÐ

1

20¡­30

0.8¡­1.6
(§³/EA)

ºÐ¹«½Ä,
ÀÛ¾÷¼º,¼Ó°Ç

öÀç,¸ñÀç,
º¸¼ö¿ë

-

CL5410

ÄÚ¿À¶ô

0.90¡­
1.20

10ºÐ

1

25

9.2¡­12.0

CL440Àúµ¶¼º
Á¦Ç°

öÀç»óµµ¿ë

035

CP144

ÄÚ¿À¶ô
ÇÁ¶ó
À̸Ó

¾à1.20

10ºÐ

1

20

16.5

ºÎÂø¼º,¼Ó°Ç,
³»¼ö¼º,
¿¬¸¶¼º,½ÅÃ༺

̦ˍᝂ쵵

035

 
°ÇÁ¶½Ã°£(ÁöÃË°ÇÁ¶ & °æÈ­°ÇÁ¶)Àº µµÀå ¹× ´ë±â¿Âµµ Á¶°Ç¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    

jpaint.org