ƢƢ ߾ӻ www.jpaint.org ƢƢ

α  ȸ  ֽű  ó  

±Ý°­°í·Á
     1.ÀÚµ¿Â÷¿ëOEM¿ëµµ·á 
     3.ºÐü 
     4.°ø¾÷¿ë 
     5.PCM¿ë 
     6.¼±¹Ú¿ë 
     7.°ÇÃà¿ë 
     8.DIY 
     2.Ç÷£Æ®¿ë 

PCM¿ë>>Ư¼ö¹«´Ì¿ë>>TEXTURE
Á¾·ù º¸¼ö»ç¾ç °ÇÀÚÀç¿ë °¡Àü¿ë ±â´É¼º¿ë Ư¼ö¹«´Ì¿ë
 
¢º TEXTURE           ¢º ÇÔ¸¶Åæ          ¢º STRUCTURE
 
¢Â °³¿ä
       - µµ¸· ¿Ü°üÀ» ÀÎÀ§ÀûÀ¸·Î WRINKLEÀ» Çü¼º½ÃÄÑ TEXTURE°¨À» ºÎ¿©

¢Â Ư¡
       - TEXTURE °¨ : ½Ã°¢, ÃË°¢
       - SOFT FEELING : ÃË°¢
       - Ä¡¹ÐÇÑ µµ¸·ÀÇ Çü¼ºÀ¸·Î ¿ÜÀåÀç¿ëÀ¸·Î¼­ ¿ä±¸ ¹°¼º ÃæÁ·
          (³»½Ä¼º, °¡°ø¼º, ³»Èļº)

¢Â ¿ëµµ
      - °ÇÃà ¿ÜÀåÀç, ³»ÀåÀç, ÀÇÀå¿ëÀ¸·Î¼­ÀÇ ¸ðµç ¿ëµµ
      - °¡Àü±â±â OUT CASE
      ¡Ø¸ðµç »ö»ó¿¡¼­ °¡´ÉÇϳª TEXTURE°¨ÀÇ ½Ã°¢Àû È¿°ú´Â ³ó»ö °è¿­¿¡¼­ ¶Ù¾î³²

¢Â ¹°¼º
       - ³ó»ö»ö»ó±âÁØ
          * ±¤Åà : 2¡­5%
          * °¡°ø¼º : 2T (NO PEEL OFF)
          * °æµ¿ : 2HÀÌ»ó

   11  12  13  14  15  16  17  18  

jpaint.org