ƢƢ ߾ӻ www.jpaint.org ƢƢ

α  ȸ  ֽű  ó  

±Ý°­°í·Á
     1.ÀÚµ¿Â÷¿ëOEM¿ëµµ·á 
     3.ºÐü 
     4.°ø¾÷¿ë 
     5.PCM¿ë 
     6.¼±¹Ú¿ë 
     7.°ÇÃà¿ë 
     8.DIY 
     2.Ç÷£Æ®¿ë 

 
¢Â °³¿ä
       ÀººÐ(al-paste)ÀÌ Æ÷ÇÔµÈ µµ·á¿¡ Ç¥¸éÀå·ÂÀÌ ³·Àº ½Ç¸®ÄÜÀ» ÅõÀÔÇÏ¿© ÀººÐµîÀÇ À¯µ¿À» ½Ç¸®ÄÜÀÌ ºÒ±ÕÀÏ
       ÇÏ°Ô ¹è¿­ÇÏ¿© »ý±â´Â hammer¹«´Ì¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ µµ·á  

¢Â ÁÖÀÇ»çÇ×
        . ÁöÁ¤µÈ ½Å³ª¸¦ »ç¿ëÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
        . SPRAY¹æ¹ý°ú Èñ¼®·ü,gunÀÇ pattern, ÅäÃâ·®µî¿¡ µû¶ó ¹«´ÌÀÇ Çü»ó, Å©±â°¡ ´Þ¶óÁö¹Ç·Î ÀÛ¾÷ÀÇ
          Ç¥ÁØÈ­°¡ Áß¿ä
        . µµ·áÀÇ º¸°ü½Ã Á÷»ç±¤¼±¿¡ ÀÇÇÏ¿© µµ·áÀÇ ¿Âµµ°¡ ½Â¿ÂµÇ¸é ¹«´ÌÀÇ Çü»óÀÌ ºÒ¾ÈÁ¤ÇÏ¿©Áö¹Ç·Î º¸°ü
          ±ÔÁ¤ Áؼö.
        . ¹«´Ì Çü¼ºÁ¦¸¦ ¿¹ºñ·Î Áغñ ÇÊ¿ä½Ã »ç¿ë. 
 
¢Â Á¦Ç°ÀÇ Á¾·ù
 
 

Á¦Ç°
¹øÈ£

Á¦Ç°¸í

ºñ Áß
(kg/l)

°ÇÁ¶½Ã°£

°ÇÁ¶
µµ¸·
µÎ²²
(¥ì)

µµÆ÷¸éÀû
(ÀÌ·ÐÄ¡)
m/l

Ư ¼º

¿ëµµ

Èñ¼®Á¦

ÁöÃË
°ÇÁ¶

°æÈ­
°ÇÁ¶

MT327

ÄÚ¸¶Åæ
¿¡³ª¸á

¾à1.00

1

24

30

13.7

ÀÚ¿¬°ÇÁ¶Çü,
³»À¯¼º,
ÇÔ¸¶Åæ ¹«´Ì,
ÀºÆó·Â

öÀç±â±¸,
°æ°ø¾÷Á¦Ç°,
¸¶°¨µµÀå.

003

ST693

ÄÚ¸¶Åæ
¿¡³ª¸á

¾à1.00

130¡É¡¿20ºÐ

30

12.6

ÇÔ¸¶Åæ ¹«´Ì,
³»À¯¼º ºÎÂø·Â

ijºñ³Ý, »ç¹«¿ëÇ°,
öÀç°¡±¸

003
029A

UT5001

ÄÚ·¹Åº

0.90¡­1.20

20ºÐ

4

35

13.7

ÇÔ¸¶Åæ ¹«´Ì,
ÀºÆó·Â

öÀç°¡±¸, ÁÖö

037U
003


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    

jpaint.org