ƢƢ ߾ӻ www.jpaint.org ƢƢ

α  ȸ  ֽű  ó  

±Ý°­°í·Á
     1.ÀÚµ¿Â÷¿ëOEM¿ëµµ·á 
     3.ºÐü 
     4.°ø¾÷¿ë 
     5.PCM¿ë 
     6.¼±¹Ú¿ë 
     7.°ÇÃà¿ë 
     8.DIY 
     2.Ç÷£Æ®¿ë 

 
 
 
¢Â °³¿ä
       1. ź¼ºÀ» °¡Áø Ư¼ö ¼öÁö¿Í ¾È·á¸¦ »ç¿ë
       2. öÀç¿Í °°Àº Â÷°¡¿ò°ú µüµüÇÔÀ» Å»ÇÇÇÏ¿© ÃË°¢, ½Ã°¢ÀûÀ¸·Î ºÎµå·´°í ¿ì¾ÆÇÑ °¨°¢À» ºÎ¿©ÇÑ
           ±â´É¼º µµ·á
¢Â Ư¼º
       1. ½Ã°¢Àû ±â´É : °æ¸é ¹Ý»ç°¡ ÀüÇô ¾ø´Â ¿ÏÀü ¹«±¤À¸·Î Ź¿ùÇÑ Â÷±¤¼ºÀ» °¡Áö°í ÀÖÀ½
       2. ÃË°¨ ±â´É : µµ·á ÀÚüÀÇ µ¶Æ¯ÇÑ Åº¼º°ú ±¼°îÀ¸·Î ¾ç°¡Á׿¡¼­ ´À³¢´Â ºÎµå·¯¿òÀ» ´À³¥¼ö ÀÖÀ½
¢Â ¿ëµµ
       1. °¡ÀüÁ¦Ç°
       2. »ç¹« Áý±â
       3. °ÇÃà ³», ¿ÜÀåÀç(ÀÇÀå¿ë)
       4. ÀÚµ¿Â÷ ³»ÀåÀç
¢Â µµÀå½Ã½ºÅÛ
      ¡ã µµ¸· Ư¼º
          1. ³»¸¶¸ð¼º, °¡°ø¼º, ³»Ãæ°Ý¼º, NAIL SCRATCH¼ºÀÌ ¿ì¼öÇÔ
      ¡ã µµÀå ½Ã½ºÅÛ

µµÀå½Ã½ºÅÛ

Á¦Ç°ÄÚµå

µµ¸· µÎ²²

¼ÒºÎ ¿Âµµ(MPT)

ºñ°í

Çϵµ

UP1910

5-7¥ì

210-216¡É

 

»óµµ

UT6400

30-35¥ì

210-216¡É

 

 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    

jpaint.org