ƢƢ ߾ӻ www.jpaint.org ƢƢ

α  ȸ  ֽű  ó  

±Ý°­°í·Á
     1.ÀÚµ¿Â÷¿ëOEM¿ëµµ·á 
     3.ºÐü 
     4.°ø¾÷¿ë 
     5.PCM¿ë 
     6.¼±¹Ú¿ë 
     7.°ÇÃà¿ë 
     8.DIY 
     2.Ç÷£Æ®¿ë 

 
¿ÜÆÇºÎ¿Í ¸¶Âù°¡Áö·Î À԰Žà º¸¼öµµÀåÀÌ °èȹµÇ¸ç, ±¸Á¶ÀûÀÎ ¹®Á¦·Î Ÿ ºÎÀ§¿¡ ºñÇØ
          º¸¼öÀÛ¾÷ÀÌ ¾î·Æ°í Àüó¸®¿Í µµÀåÀÛ¾÷¿¡ ¼Ò¿äµÇ´Â ½Ã°£°ú ºñ¿ëÀÌ ¸¹ÀÌ µé°Ô µË´Ï´Ù.
          Æ¯È÷, Water Ballast TankÀÇ º¸¼öµµÀåÀº ¿ÜÆÇÀÇ °æ¿ì¿Í´Â ´Þ¸® ¹ÐÆóµÈ °ø°£°ú º¹ÀâÇÑ
          ±¸Á¶(±¸Á¶À¯Áö¸¦ À§ÇÑ Stiffener, Girder Plate, Longitudinal µî ±¸Á¶¹°)·Î
          º¸¼öµµÀå½Ã ÀÛ¾÷ÀÌ ±î´Ù·Ó°í, Docking ±â°£ÀÌ ±æ¾îÁ® ¸¹Àº °æºñ°¡ ¼Ò¿äµÉ »Ó ¾Æ´Ï¶ó,
          ÀÔ°Å º¸¼ö ½ÃÀÇ Æó±â¹°¿¡ ´ëÇÑ Á¦Àç°¡ ¿¹»óµÇ¹Ç·Î
½ÅÁ¶½Ã¿¡ °¡´ÉÇÑÇÑ Àå±â°£ À» º¸¼ö¾øÀÌ
          ServiceÇÒ ¼ö ÀÖ´Â High-Performance µµ·á·Î µµÀåÇÏ´Â °ÍÀÌ ¹Ù¶÷Á÷ÇÕ´Ï´Ù
 

»ç¾ç

µµÀå Ƚ¼ö

Á¦Ç°¸í

°ÇÁ¶µµ¸·
µÎ²² (§­)

°íÇüºÐ
¿ëÀûºñ(%)

Á¦Ç° À¯Çü

1

1st
2nd

EH2350
EH2350

125
125

80
80

 ³»¸¶¸ð¼º Å»ÇÁ¸® ¿¡Æø½Ã°è
 (¹àÀº»ö»ó)

2

1st
2nd

EH173
EH173

125
125

73
73

 ¿¡Æø½Ã°è ÄÝÅ»

3

1st
2nd

EH173S
EH173S

125
125

68
68

 ¿¡Æø½Ã°è ÄÝÅ» (µ¿Àý±â¿ë)

4

1st
2nd

UH178HS
UH178HS

125
125

68
68

 ¿ì·¹Åº°è ÄÝÅ»

5

1st
2nd

UH178HSGF
UH178HSGF

200
200

68
68

 ¿ì·¹Åº°è ÄÝÅ» (Glass Flake ÃæÀü)

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    

jpaint.org