ƢƢ ߾ӻ www.jpaint.org ƢƢ

α  ȸ  ֽű  ó  

±Ý°­°í·Á
     1.ÀÚµ¿Â÷¿ëOEM¿ëµµ·á 
     3.ºÐü 
     4.°ø¾÷¿ë 
     5.PCM¿ë 
     6.¼±¹Ú¿ë 
     7.°ÇÃà¿ë 
     8.DIY 
     2.Ç÷£Æ®¿ë 

 
È­¹°Ã¢ÀÇ º¸¼öµµÀåÀº Åë»ó À԰űⰣ Áß ½ÃÇàµÇ¸ç, ¸ñÀû»ó Service Á¶°ÇÀÌ ¸¶¸ð³ª Ãæ°ÝÀÌ 
        ¸¹Àº °ü°è·Î LooseÇÑ µµ¸·°ú ¹ßûºÎÀ§°¡ Àü¸é¿¡ »êÀçÇÏ¿© ÀÖ°í, Sheer Strake¿Í Watertight 
        BulkheadÀÇ Bulkhead Stiffener, Web Frame, Gird, Hold Frame, Pillar µî ±¸Á¶»ó ÀÛ¾÷ÀÌ 
        ¾î·Á¿ö º¸¼ö ÀÛ¾÷½Ã¿¡ ÁÖÀǸ¦ ¿äÇÕ´Ï´Ù. 
        ¹°Ã¢¿¡ µµÀåµÇ´Â µµ·á´Â ¼±ÀûµÉ È­¹°ÀÇ Á¾·ù¿¡ µû¶ó ¾à°£ÀÇ Â÷ÀÌ°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.  
        GrainÀ» ÀûÀçÇϴ HoldÀÇ °æ¿ì¿¡´Â ¹Ì±¹ÀÇ FDA ±âÁØ¿¡ ÀûÇÕÇϰųª ±¹Á¦ °øÀαâ°üÀÇ Grain
        Certificate¸¦ ÇÊ¿ä·Î Çϴ °æ¿ìµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
1. È­¹°Ã¢ (ÇÞÄ¡Ä¿¹ö³»ºÎÆ÷ÇÔ) µµÀå»ç¾ç

»ç¾ç

µµÀå Ƚ¼ö

Á¦Ç°¸í

°ÇÁ¶µµ¸·µÎ²²
(§­)

°íÇüºÐ¿ëÀûºñ
(%)

Á¦Ç° À¯Çü

1

1st
2nd

EH2350
EH2350

125
125

80
80

 ³»¸¶¸ð¼º Å»ÇÁ¸® ¿¡Æø½Ã°è(¹àÀº»ö»ó)

2

1st
2nd

EP1240
EP1240

125
125

70
70

 ³»¸¶¸ð¼º ¿¡Æø½Ã°è µµ·á

3

1st
2nd

EH173
EH173

125
125

73
73

 ¿¡Æø½Ã°è ÄÝÅ»

4

1st
2nd

EH173S
EH173S

125
125

68
68

 ¿¡Æø½Ã°è ÄÝÅ» (µ¿Àý±â¿ë)

5

1st
2nd

EP1240GF
EP1240GF

200
200

70
70

 ¿¡Æø½Ã°è µµ·á (Glass FlakeÃæÀü)

6

1st
2nd

EH4158HGF
EH4158HGF

200
200

83
83

 ¿¡Æø½Ã°è µµ·á (Glass FlakeÃæÀü)

7

1st
2nd
3rd

MP120
OT407
OT407

80
30
30

44
49
49

 ¾ËÅ°µå°è Èĵµ¸·Çü µµ·á
 ³»¿­ ¸¶°¨µµ·á
 ³»¿­ ¸¶°¨µµ·á

8

1st
2nd
3rd

RP141
RH249
RT544

100
100
50

40
42
40

 ¿°È­°í¹«°è Çϵµ
 ¿°È­°í¹«°è Èĵµ¸·Çü µµ·á
 ¿°È­°í¹«°è ¸¶°¨µµ·á

 
2. û¼öÅÊÅ©(Fresh Water Tank) µµÀå»ç¾ç

»ç¾ç

µµÀå Ƚ¼ö

Á¦Ç°¸í

°ÇÁ¶µµ¸· µÎ²²
(§­)

°íÇüºÐ¿ëÀûºñ
(%)

Á¦Ç° À¯Çü

1

1st
2nd
3rd

IZ180N
EP174
EP174

30
125
125

63
52
52

 ¹«±âÁú ¾Æ¿¬¸»°è µµ·á
 ¿¡Æø½Ã°è ÅÊÅ©¿ë µµ·á
 ¿¡Æø½Ã°è ÅÊÅ©¿ë µµ·á

2

1st
2nd
3rd

EP6172
EP6172
ET6572

100
100
100

66
66
66

 ¿¡Æø½Ã°è Çϵµ
 ¿¡Æø½Ã°è Çϵµ
 ¿¡Æø½Ã°è »óµµ


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    

jpaint.org