ƢƢ ߾ӻ www.jpaint.org ƢƢ

α  ȸ  ֽű  ó  

±Ý°­°í·Á
     1.ÀÚµ¿Â÷¿ëOEM¿ëµµ·á 
     3.ºÐü 
     4.°ø¾÷¿ë 
     5.PCM¿ë 
     6.¼±¹Ú¿ë 
     7.°ÇÃà¿ë 
     8.DIY 
     2.Ç÷£Æ®¿ë 

 
¼±¹Ú¿ë>>ÁÖ¿äºÎÇ°>>¼±¹Ú¿ë>>Anti-abrasive Tar-Free Epoxy
½ÅÁ¶¼±µµÀå»ç¾ç º¸¼ö¼±µµÀå»ç¾ç ÁÖ¿äºÎÇ°
 
¡Ý ¼±¹Ú¿ë
         ¢º Anti-abrasive Tar-Free Epoxy
         ¢º°í³»Èļº ¿¡Æø½Ã µµ·á ET5745
         ¢ºTin-free SPC A/F µµ·á A/F795
     
¡Ý ¾î¸Á¿ë
 
 
¢Â °³¿ä
          ÇؼöÅÊÅ©¿Í È­¹°Ã¢Àº Çؼö¿Í ´Ù¾çÇÑ È­¹°ÀÇ ºó¹øÇÑ ÃâÀÔÀ¸·ÎÀÎÇØ ¼Õ»óµÇ±â °¡Àå ½¬¿î
          ºÎÀ§ ºÎÀ§Áß ÇÑ°÷ÀÔ´Ï´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ ºÎÀ§´Â ¹è°¡ °ÇÁ¶µÈ ÀÌÈÄ¿¡ ºÎÁ·ÇÑ Á¶¸í°ú ³ôÀº ½Àµµ,
          ¹Ú¹ÚÇÑ Ç×ÇØ ÀÏÁ¤ ±×¸®°í Á¢±ÙÇϱⰡ ¿ëÀÌÇÏÁö ¸øÇÏ¿© º¸¼öµµÀå ÇϱⰡ ±ØÈ÷ ¾î·Æ½À´Ï´Ù.
          KCC´Â ÀÌ¿Í°°Àº ¾î·Á¿òÀ» ±Øº¹ÇÏ°íÀÚ Antiabrasive Tar Free Epoxy EH2350À»
          °³¹ßÇÏ¿´½À´Ï´Ù. EH2350Àº °­ÇÑ µµ¸·À» Çü¼ºÇÏ¿© ¿ÜºÎ·ÎºÎÅÍÀÇ Ãæ°Ý°ú ¸¶¸ð·ÎºÎÅÍ ¼±¹ÚÀ»
          Àå±â°£ º¸È£ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¢Â Ư¼º
           1. ¼±¹ÚÀÇ ÁÖ¿ä ºÎÀ§(Bottom, Topside, Decks, Cargo Holds, W.B.Tank)¿¡ Àû¿ë °¡´ÉÇÑ
               ³»¸¶¸ð¼º µµ·áÀÔ´Ï´Ù.
           2. ¹àÀº »ö»óÀ» ¶ç°í ÀÖ¾î (Tar ¹ÌÇÔÀ¯) ÇؼöÅÊÅ©¿¡ Àû¿ë ÈÄ, °Ë»çÇϱⰡ ½±½À´Ï´Ù.
           3. Chemical damage¿¡ °­ÇÕ´Ï´Ù.
           4. °íÇüºÐ ¿ëÀûºñ°¡ ³ô¾Æ(80%) BOC±ÔÁ¤¿¡ ÀûÇÕÇÑ È¯°æģȭÀû µµ·áÀÔ´Ï´Ù.
           5. Àú¿Â¿¡¼­ µµÀå/°æÈ­°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. (-18¡É)
 
¢Â µµÀå»ç¾ç

½Å³Ê

Thinner No. 024

µµ¸·µÎ²²

ºÎÀ§

Á¦Ç°

µµÀåȽ¼ö

±âÁصθ·µÎ²²(§­)

W.B.Tank Cargo Hold

EH2350

2ȸ

25¡¿2/250

Bottom

EH2350

1¡­2ȸ

200¡­250

EH2450

1ȸ

sealer(2 component)

A/FÁ¦Ç°

2¡­3ȸ

200¡­450

Boottop Topside

EH2350

1ȸ

100¡­200

Topcoat

2ȸ

100¡­150

Exposed Parts

EH2350

1ȸ

100¡­200

Topcoat

1¡­2ȸ

100¡­150

ÀçµµÀå°£°Ý

   20¡É¿¡¼­, ÃÖ¼Ò:3½Ã°£
                  ÃÖ´ë:ħ¼öºÎÀ§Àû¿ë½Ã 5ÀÏ(Æø·ÎºÎÀ§)
                                               7ÀÏ(ºñÆø·ÎºÎÀ§)
                          ºñħ¼öºÎÀ§Àû¿ë½Ã Free

È¥ÇÕ

   ÁÖÁ¦(PTA): °æÈ­Á¦(PTB)=4:1(ºÎÇǺñ)
 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    

jpaint.org